TC.
AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BEYŞEHİR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI
 
Beyşehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih 2012/01 ve 18.12.2015 tarih ve 2015/07 sayılı  Kararları ile yürürlüğe konulan “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ nün 03.04.2012 tarih ve 2012/12 ve 25.04.2012 tarih ve 2012/14 sayılı Genelgeler doğrultusunda; Beyşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ile 1 (bir) adet Büro görevlisi ünvanların’da personel istihdam edilecektir.
 
PERSONEL ALIMINDA ARANACAK ŞARTLAR;
Personel alımında aranacak genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
 
A) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3) 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
 
B) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR
1. a) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için; Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren ''İktisadi ve İdari Bilimler ile İşletme Fakültelerinden mezun olmuş olmak. Sosyal İletişim becerisine sahip olmak, 2015-2016 yıllarında ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,
  b) Büro Görevlisi için; Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren ''İktisadi ve İdari Bilimler ile İşletme Fakültelerinin Maliye ve İşletme bölümlerinden mezun olmuş olmak. Sosyal İletişim 
becerisine sahip olmak, 2015-2016 yıllarında ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,
2) Mezun olduğu okulda bilgisayar dersi almak ve bu hususu resmi olarak belgelendirmek ya da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlardan onaylı Bilgisayar İşletmenliği veya Programcılığı sertifikasına sahip olmak. İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak (Word, Excel, PowerPoint vb, mülakat esnasında uygulamalı bilgisayar sınavı yapılacaktır.)
3) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve iyi derece araç kullanıyor olmak,
4) Adayların 15.05.2017 tarihi itibarı ile en az iki aydır Beyşehir İlçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olması gerekmektedir.
5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile özrü bulunmamak, (Sağlık kurulu raporu sınav da başarılı olan adaylar için geçerlidir.)
6) İşin süresi: Daimi ( işi başladığı tarihten itibaren 3 ay deneme süreli)
 
C) BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ
1) Başvuruda bulunacak adayların, 15.05.2017 tarihi ile 26.05.2017 tarihleri arasında https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx internet adresinde bulunan SYDV personeli alım ilanı bölümünden başvurularını yapmaları ve başvuru yapanların aşağıda istenilen belgeleri en geç 01.06.2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar (saat 17.00)  şahsen Beyşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına teslim etmeleri ve “Evrak Alındı Belgesi” almaları gerekmektedir.
2) Eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3) Evrak teslim esnasında ve sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adayların ve başvuru tarihi mesai bitiminden sonra evrakını getirenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
 
D) BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
1) Fakülte diplomasının aslı veya noter onaylı sureti,
2) (T.C Kimlik Numaralı) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3) 2015-2016 yılı KPSS P3 sınav sonuç belgesi,
4) 3 adet vesikalık fotoğraf,
5) Özgeçmiş. (A4 kâğıdının ön yüzünü geçmeyecek şekilde.)
6) Mülakatta başarılı olan adaylar için tam teşekküllü hastaneden çalışmasına engel olmadığını  
    gösterir sağlık kurul raporu,
7) Askerlik durum belgesi (askerlikle ilişiği olmadığına dair belge)
8) Adli sicil kaydı,
9) Vukuatlı Nüfus kayıt örneği,
10) Sürücü belgesi aslı ve fotokopisi,
11) Özel şartlarda belirtilen belgelerin asılları ve fotokopileri,                
12. Beyşehir de en az iki aydır ikamet ediyor olduğunu ispatlayıcı Nüfus Müdürlüğü’nden alınacak belge,  (özel şartlar 4.madde gereği)
13. Mezun olduğu okulda bilgisayar dersi aldığına dair belge ile Bilgisayar İşletmenliği veya Programcılığı sertifikasının aslı ve fotokopisi.
Not: Adaylardan talep edilen belgelerin asılları bizzat istenecek, fotokopilerin aslına uygunluğu
 kontrol edilip tasdik edildikten sonra asılları iade edilecektir.
 
E) DİĞER HUSUSLAR
Vakıflar Özel Hukuk Tüzel Kişisi olduklarından, sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimi ve pozisyonda istihdam edilecektir.
NOT: (İnternet üzerinden başvurusunu yapan ve evrak teslim işlemini tamamlayan başvuranlar arasından, işe alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday mülakata alınır. Mülakata alım sürecinde, kişiler KPSS puanlarına göre sıralanır ve en yüksek puandan en düşük puana doğru olmak üzere, alınacak personel sayısının 5 katı kadar kişi mülakata alınır)
Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından istenen belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecek olup gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adayların haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI
Uygulamalı sınav ve mülakatta başarılı olan adayların işe alımı Mütevelli Heyetinin onayına sunulacak olup, Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün de onayı alındıktan sonra sözleşme imzalatılarak göreve başlaması yapılacaktır.
Vakfımız mülakat/sınav sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.
 
 
Mülakat tarihi : 06.06.2017
Mülakat Başlangıç Saati: 10:00
Mülakat yeri : Beyşehir İlçesi Halk Eğitim Merkezi
Beyşehir Kaymakamlığı
Beyşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı / Hükümet Konağı
Tel: 0-3325124207
 
 
 
 
Muzaffer ŞAHİNER
Kaymakam
Vakıf Başkanı